Πρόσθετο, Βελτιωτικό Πετρελαίου: MPM complete Diesel System Treatment

Πρόσθετο Βελτιωτικό Πετρελαίου: MPM Complete Diesel System Treatment, ένα προϊόν που αποδεδειγμένα καθαρί- ζει και συντηρεί τέλεια τα συστήματα καυσίμων ντίζελ.

Τι κάνει το MPM Complete Diesel Treatment;

Το MPM Complete Diesel System Treatment είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ στη διατήρηση καθαρών των εγχυτήρων καυσίμου ντίζελ και την αφαίρεση εναποθέσεων που έχουν ήδη σχηματιστεί. Οι σημερινοί σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ με συστήματα ψεκασμού common rail είναι πιο ευαίσθητοι σε εναποθέσεις στον κινητήρα και στους εγχυτήρες. Οι βρώμικοι εγχυτήρες μειώνουν τη ροή του ντίζελ και οδηγούν σε ανεπαρκή ψεκασμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χαμη- λότερη ισχύ κινητήρα, υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου, προ- βλήματα λίπανσης, ανεπιθύμητες εναποθέσεις και αύξηση των επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων, μεταξύ άλλων προβλημάτων. Ανεξάρτητες δοκιμές έχουν αποδείξει τις εξαιρετικές ιδιότητες του MPM Complete Diesel System Treatment για τον καθαρισμό των συστημάτων ψεκασμού ντίζελ και την διατήρησή τους καθαρά, ακόμη και για καύσιμα με πρόσθετο βιο-συστατικό έως και 10% (στις Κάτω Χώρες, το βιολογικό συστατικό του ντίζελ B7 είναι επί του παρόντος 7 %).

Απόδοση καθαρισμού:

Μια διεθνής τυποποιημένη δοκιμή (το CEC F-98-08 [DW-10]: Direct Injection, Common Rail Diesel Engine Nozzle Coking Test) έδειξε ότι το MPM Complete Diesel System Treatment καθαρίζει τους μολυ- σμένους εγχυτήρες έτσι ώστε να μοιάζουν καινούργιοι!

Ισχύς κινητήρα στις 4.000 σ.α.λ.
Φωτογραφία κινηματογραφήσεων σε πρώτο πλάνο: Εγχυτήρας πριν από την προσθήκη του καθαριστικού.
Φωτογραφία κινηματογραφήσεων σε πρώτο πλάνο: Εγχυτήρας μετά την προσθήκη καθαριστικού
Ώρες λειτουργίας κινητήρα
 • Με MPM Complete Diesel System Treatment
 • Χωρίς MPM Complete Diesel System Treatment

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου:

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με οχήματα ντίζελ που χρη- σιμοποιούν MPM Complete Diesel System Treatment έχουν δείξει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και αύξηση της ισχύος. Ισχύς κινητήρα εξοικονόμηση καυσίμου


Εξοικονόμηση καυσίμων Βελτίωση της ισχύος του κινητήρα


Καθαρά μπεκ:

Εκτός από τον καθαρισμό μολυσμένων εγχυτήρων, το MPM Complete Diesel System Treatment διατηρεί επίσης τους εγχυτή- ρες καθαρούς. Βασικά, αυτό σημαίνει ότι δεν δημιουργούνται νέες εναποθέσεις στα πολύ στενά κανάλια των εγχυτήρων. Σε πολλές χώρες, είναι υποχρεωτικό να προσθέσετε ένα βιολο- γικό συστατικό στο σύγχρονο ντίζελ. Το ποσοστό που προστέ- θηκε αυξήθηκε σταθερά τα τελευταία χρόνια. Στις Κάτω Χώρες, αυτά τα βιολογικά συστατικά κατασκευάζονται συχνά από απορριπτόμενο μαγειρικό λάδι και, δεδομένου ότι το απαιτού- μενο ποσοστό έχει αυξηθεί, έχει παρατηρηθεί σαφής αύξηση της ποσότητας μολύνσεων ή / και εναποθέσεων σε εγχυτήρες. Αυτό προκαλεί διάφορα προβλήματα. Η προσθήκη του MPM

Complete Diesel System Treatment σε καύσιμο ντίζελ με βιολο- γικό συστατικό έως και 10% (Β10) αποτρέπει τον σχηματισμό εναποθέσεων.

Προστασία από τη διάβρωση:

Το MPM Complete Diesel System Treatment περιέχει έναν ανα- στολέα διάβρωσης. Αυτό το ανασταλτικό συστατικό προστα- τεύει τα μεταλλικά μέρη του συστήματος καυσίμου από τη διά- βρωση σχηματίζοντας ένα προστατευτικό στρώμα που λειτουργεί ως φράγμα μεταξύ του καυσίμου και των μεταλλι- κών μερών.


Με MPM Complete Diesel System Treatment


Χωρίς MPM Complete Diesel System Treatment

Για ποιον κινητήρα ντίζελ είναι κατάλληλο;

Το MPM Complete Diesel System Treatment μπορεί να χρησι- μοποιηθεί σε όλους τους τύπους συστημάτων ψεκασμού ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων common-rail.

Για τεχνικά ερωτήματα:

Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM..

Εν συντομία:

Οι σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ είναι ευαίσθητοι στην ποιότητα του καυσίμου ντίζελ που καταναλώνουν. Η κοινή χρήση έχει δείξει ότι η προσθήκη ενός βιολογικού συστατικού στο ντίζελ (ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ) - μια υποχρεωτική πρακτική στις περισσότερες χώρες σήμερα - επηρεάζει την ποιότητα του καυσίμου και θέτει σε κίνδυνο το σύστημα ψεκασμού καυσίμου. Είναι πολύ σημαντικό τα μπεκ να παραμένουν καθαρά για να μεγιστοποιή- σουν την απόδοση της καύσης καυσίμου. Οι βρώμικοι εγχυτήρες (ΜΠΕΚ) είναι η αιτία πολλών προβλημάτων, όπως εναποθέσεις ("οπτάνθρακας"), προβλήματα λίπανσης και η άσκοπη εκπομπή επιβλαβών καυσαερίων. Εκτός από το να διατηρείτε τους εγχυτήρες καθαρούς, είναι επίσης σημαντικό να αποτρέψετε τη διάβρωση στο σύστημα καυσίμου. Η προσθήκη του MPM Complete Diesel System Treatment σε κάθε γέμισμα ντίζελ, αποτρέπει την περιττή μόλυνση των εγχυτήρων καυσίμου και τη διάβρωση ολόκληρου του συστήματος καυσίμου, περιορίζο- ντας τις ζημιές.

Συμβουλές για το συνεργείο:

 • Το σύγχρονο πετρέλαιο ντίζελ (ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ, βιολογικά και άλλα) θέτει το σύστημα καυσίμου σε υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης και ζημιάς, με τα μπεκ να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.
 • Τα βρώμικα ή εσφαλμένα λειτουργικά μπεκ ψεκασμού καυσίμου μπορούν να προκαλέσουν κάθε είδους προβλήματα, όπως:
  • ακατάλληλο ρελαντί,
  • η αστοχία ενός κυλίνδρου,
  • κακή εκκίνηση,
  • υψηλότερες εκπομπές καυσαερίων, και
  • σοβαρή ζημιά στον κινητήρα, όπως λιωμένα έμβολα.
 • Για να αποφύγετε προβλήματα και ζημιές, προσθέστε MPM Complete Diesel System Treatment στο ντίζελ σας σε κάθε γέμισμα του δοχείου καυσίμου του αυτοκινήτου σας
OEM News
MPM OEM Newsletter #11 - CS · 868,21 KB
MPM OEM Newsletter #11 - DE · 858,84 KB
MPM OEM Newsletter #11 - EL · 942,02 KB
MPM OEM Newsletter #11 - EN · 835,52 KB
MPM OEM Newsletter #11 - EN-UK · 851,75 KB
MPM OEM Newsletter #11 - FR · 845,79 KB
MPM OEM Newsletter #11 - HU · 1,03 MB
MPM OEM Newsletter #11 - IT · 846,08 KB
MPM OEM Newsletter #11 - NL · 842,35 KB
MPM OEM Newsletter #11 - PL · 889 KB
MPM OEM Newsletter #11 - RO · 869,88 KB
MPM OEM Newsletter #11 - SK · 869,26 KB
MPM OEM Newsletter #11 - SR · 1,02 MB
MPM OEM Newsletter #11 - UK · 1.013,8 KB

Νέα της MPM

κλειστό