Κατανάλωση λαδιού: Ποιά θεωρείται φυσιολογική;

Αναγκαστήκατε να σταματήσετε στην άκρη του δρόμου διότι άναψε η ένδειξη μιας προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων; Το ενοχλητικό αυτό λαμπάκι μπορεί να υποδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι η στάθμη λαδιού είναι πολύ χαμηλή. Όμως μπορεί επίσης να υποδεικνύει μη φυσιολογική πίεση λαδιού, μπουκωμένο φίλτρο λαδιού, δυσλειτουργία στην αντλία λαδιού ή ακόμη και σφάλμα του αισθητήρα ή των καλωδιώσεων.

Εάν η στάθμη του λαδιού είναι πολύ χαμηλή, αυτό μπορεί εύκολα να επιλυθεί με πλήρωση με λάδι, μόλις πιο κάτω από το μέγιστο επιτρεπτό ύψος. Πάντα να χρησιμοποιείτε τον τύπο του λαδιού που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου, και να γεμίζετε με όσο λάδι χρειαστεί, μέχρις ότου η φωτεινή ένδειξη στον πίνακα οργάνων να σβήσει. Τώρα βέβαια η ερώτηση παραμένει: Τι προκάλεσε την πτώση της στάθμης του λαδιού; Αυτή λοιπόν οφείλεται είτε σε υπερβολική κατανάλωση λαδιού, είτε σε διαρροή.


Τι είναι η υπερβολική κατανάλωση λαδιού;

Οι οδηγοί των σύγχρονων αυτοκινήτων δεν είναι απαραίτητα εξοικειωμένοι με το να πρέπει να συμπληρώνουν και να γεμίζουν με λάδι. Προσδοκούν ότι η τήρηση των κανονικών διαστημάτων αλλαγής και συντήρησης αρκούν ώστε να κρατηθεί η στάθμη του λαδιού στο απαιτούμενο επίπεδο. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι κανονική κατανάλωση λαδιού συμβαίνει και στα σύγχρονα αυτο- κίνητα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο όγκος μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης επιτρεπόμενης στάθμης (1 λίτρο κατά μέσο όρο) δεν επαρκεί για να καλύψει το προβλεπόμενο διάστημα αλλαγής λαδιού.
Αλλά τι σημαίνει κανονική κατανάλωση λαδιού; Οι ορισμοί που δίνουν οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων για αυτόν τον όρο κυμαίνονται ευρέως. Έτσι, εκεί που κάποιος κατασκευαστής κάνει λόγο για ΄΄κανονική΄΄ κατανά- λωση στο 1 λίτρο ανά 1.500 χλμ., ένας άλλος κατασκευαστής μπορεί να χρη- σιμοποιεί ως κανόνα το 1 λίτρο ανά 5.000 χλμ.

Γενικά, ο μέσος χρήστης θα συμπληρώσει με λάδι μόνο όταν παρουσιαστεί η ανάγκη για να το κάνει, που στην πράξη συμβαίνει όταν ανάψει η προειδο- ποιητική φωτεινή ένδειξη. Εάν ένα όχημα καταναλώνει περισσότερο λάδι σε σχέση με αυτό που ο κατασκευαστής του ορίζει ως ΄΄φυσιολογικό΄΄, τότε ακρι- βώς θεωρείται ΄΄υπερβολικό΄΄ και η αιτία σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να διερευνηθεί. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η κατανάλωση λαδιού από τους κινη- τήρες εσωτερικής καύσης ήταν σημαντικά υψηλότερη από ότι είναι σήμερα. 40 χρόνια πριν, το μηχανέλαιο χρειαζόταν αλλαγή κάθε 2.000 με 5.000 χιλιό- μετρα και ήταν απαραίτητο, αλλά αποτελούσε και συχνό φαινόμενο, να συμπληρώνεται λάδι και μεταξύ των κανονικών διαστημάτων αλλαγής.

Κάποια σύγχρονα οχήματα διαθέτουν ευέλικτα διαστήματα αλλαγής λαδιού, που κυμαίνονται μεταξύ 10.000 μέχρι και 50.000 χλμ. Με τόσο μεγάλα δια- στήματα, δεν είναι καθόλου απίθανο να χρειαστεί συμπλήρωση λαδιού μεταξύ αυτών. Είναι επομένως σημαντικό να ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού περιοδικά και να έχετε μαζί σας μια συσκευασία για συμπλήρωση λαδιού από το σωστό μηχανέλαιο, που να καλύπτει τις προδιαγραφές του κατασκευ- αστή, σε περίπτωση που παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη καθώς οδηγείτε.
Σημείωση: οι σύγχρονοι κινητήρες σχεδόν από όλες τις μάρκες αυτοκινήτων δε διαθέτουν πλέον βυθομετρική ράβδο ελέγχου της στάθμης του λαδιού. Η ανά- γνωση της στάθμης του λαδιού καθίσταται κατά συνέπεια εφικτή μόνο μέσω των ενδείξεων του πίνακα οργάνων.

Ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει ένα όχημα, οι κατασκευα- στές συστήνουν η αλλαγή λαδιού να γίνεται κάθε 12 με 24 μήνες, ακόμα και αν δεν έχουν ξεπεραστεί τα χιλιομετρικά όρια που υποδεικνύονται σε κάθε περίπτωση. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η σύσταση σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, ενδέχεται μέρος ή το σύνολο της εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευ- αστή να αρθεί.


Πώς προκαλείται η υπερβολική κατανάλωση λαδιού;

Η πιο απλή αιτία αυξημένης κατανάλωσης λαδιού είναι η διαρροή από τον στροφαλοθάλαμο (κοινώς γνωστό ως κάρτερ λαδιού), που αποκα- λείται εξωτερική διαρροή. Για να το ελέγξετε αυτό, κοιτάξτε την περι- οχή στην οποία έχετε σταθμεύσει το αυτοκίνητο σας και αναζητήστε λεκέδες λαδιού. Οπτική παρατήρηση κάτω από το αμάξι μπορεί επίσης να φανερώσει τυχόν διαρροή.
Η εσωτερική κατανάλωση λαδιού είναι πιο δύσκολο να διαπιστωθεί. Αυτό οφείλεται στο ότι το λάδι μπορεί να καεί από διάφορες αιτίες, όπως: κατασκευαστικά ελαττώματα, συμπτώματα και επιπλοκές που προκαλούνται από κατασκευαστικά ελαττώματα, φθορά στις στεγα- νώσεις του κυλίνδρου του δακτυλίου εμβόλου /στελέχους των βαλβί- δων ή σε δυσλειτουργία του υπερτροφοδότη. Υπάρχει πλήθος άλλων πιθανών αιτιών, αλλά θα επικεντρωθούμε στην υπερβολική κατανά- λωση λαδιού που συμβαίνει υπό κανονικές συνθήκες και οφείλεται σε ΄΄κάψιμο΄΄.
Το κάψιμο είναι εκ των πραγμάτων η κύρια αιτία υπερβολικής κατανά- λωσης λαδιού. Εξαιτίας της μη κατάλληλης στεγάνωσης μεταξύ των δακτυλίων των εμβόλων/δακτυλίων ξύστρου λαδιού και του εμβολοχι- τώνιου, λάδι εισέρχεται στο θάλαμο καύσης, όπου καταναλώνεται και καίγεται. Αυτό προκαλεί την αποβολή μπλε καπνού από την εξάτμιση, που μερικές φορές μπορεί να γίνει ορατός. Άλλες κοινές αιτίες υπερ- βολικής κατανάλωσης λαδιού είναι: μόλυνση του θαλάμου καύσης, μη λειτουργικός δακτύλιος εμβόλου ή λείανση του τοιχώματος των εμβό- λων, γεγονός που περιορίζει την επίδραση της στεγάνωσης.

Άλλες - πιο συχνές - αιτίες είναι η χρησιμοποίηση μη κατάλληλου λαδιού, λαδιού κακής ποιότητας ή η τοποθέτηση υπερβολικής ποσότη- τας λαδιού στο κάρτερ.

Έλλειψη μηχανέλαιου λόγω υπερβολικής κατανάλωσής του οδηγεί σε ανεπαρκή λίπανση και ιδιαίτερα σε ανεπαρκή ικανότητα ψύξης, υπο- βάλλοντας τον κινητήρα σε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ζημίας. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσίμου των εξατμίσεων (όπως είναι το DPF, φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων πετρελαίου ή το PPF, φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων βενζίνης), που μπορεί επίσης να επιφέρουν δαπανηρές ζημιές.


Παροδικά αυξημένη κατανάλωση λαδιού

Σε κάποιες περιπτώσεις, μετά από αλλαγή λαδιού με λάδι διαφορετι- κής μάρκας από αυτό που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, το όχημα ενδέχεται παροδικά να καταναλώνει περισσότερο λάδι. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί λάδι με τις ίδιες προδι- αγραφές και επίσημες εργοστασιακές εγκρίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται στο πακέτο προσθέτων του λαδιού, που να συμπεριφέρεται διαφορετικά και ως αποτέλεσμα να παρέχει διαφορετική καθαριστική επίδραση στα μηχανικά μέρη. Ύστερα από 3.000 με 5.000 χλμ., αυτή η κατανάλωση λαδιού θα επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα. (Βεβαι- ωθείτε ότι εφεξής χρησιμοποιείτε την ίδια μάρκα και τύπο λαδιού κάθε φορά που συμπληρώνετε λάδι).


Πώς μπορεί να προληφθεί η υπερβολική κατανάλωση λαδιού;

Η καλή και έγκυρη συντήρηση-σέρβις των μηχανικών μερών του οχήματος είναι απολύτως απαραίτητη. Για να το διασφαλίσετε αυτό, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος. Το λάδι που προδιαγρά- φεται από τον κατασκευαστή πρέπει να αντικαθίσταται εντός των προβλεπό- μενων χιλιομετρικών και χρονικών διαστημάτων. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν καθαριστικά μηχανής ή πρόσθετα καυσίμου για τον εσωτερικό καθαρισμό του κινητήρα.


Για τεχνικά ερωτήματα:
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM..

Περίληψη:

  • Το τι θεωρείται ΄΄φυσιολογική΄΄ κατανάλωση λαδιού διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Η διαφορά αυτή μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1λίτρου ανά 1.500 χλμ. έως και 1 λίτρου ανά 5.000 χλμ.
  • Υπερβολική κατανάλωση λαδιού μπορεί να συμβεί ακόμα και σε σύγχρονους κινητήρες.
  • Συνίσταται να ελέγχετε τα επίπεδα και την κατάσταση του λαδιού, ως προληπτικό μέτρο.
  • Πάντοτε τοποθετείτε μηχανέλαιο με προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.
  • Συμβουλέψτε τον πελάτη σας να έχει πάντα μαζί του ένα μηχανέ- λαιο με κατάλληλη προδιαγραφή σε συσκευασία 1 λίτρου, ώστε να μπορεί να συμπληρώσει λάδι καθώς ταξιδεύει, στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη.
  • Ανεξαρτήτως των αποστάσεων που έχουν διανυθεί, οι αυτοκινητο- βιομηχανίες συνιστούν αλλαγή λαδιού κάθε 12 ή 24 μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται οποιαδήποτε πιθανή ζημιά να μην καλυφθεί από την εγγύηση του κατασκευαστή.

Συμβουλές για το συνεργείο:

Γίνεται να χρησιμοποιήσω λάδι διαφορετικών προδιαγραφών; Αυτό είναι πιθανό στην περίπτωση όπου ο κατασκευαστής του κινητήρα έχει θεσπίσει λάδι, για το οποίο υπάρχει υψηλότερη προδιαγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια, η πιθανότητα της παροδικά αυξημένης κατανάλωσης λαδιού πρέπει να ληφθεί υπόψιν. Αυτό συμβαίνει διότι το λάδι υψηλότερης ποιότητας καθα- ρίζει σθεναρά και σε βάθος, αφαιρώντας αποθέσεις από τους δακτυλίους των εμβόλων. Αυτό φυσιολογικά θα σταθεροποιηθεί με το χρόνο. Εάν έχετε αμφι- βολίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.mpmoil.com για να βρείτε το κατάλληλο προϊόν για κάποιο συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Ποιο μηχανέλαιο μπορώ να χρησιμοποιήσω εάν ο πελάτης μου κάνει ετή- σιες αλλαγές σε χιλιομετρικά διαστήματα μέχρι 15.000 χλμ.; Κάποιοι κατα- σκευαστές OEM επιτρέπουν τη χρήση ενός μηχανέλαιου διαφορετικής προ- διαγραφής όταν εφαρμόζονται μικρότερα διαστήματα αλλαγής. Όπου εφαρμόζεται, μπορείτε να βρείτε τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις στην ιστοσελίδα της MPM. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης της MPM.

Συμβουλεύστε και ενθαρρύνετε τον πελάτη σας να αγοράσει δοχείο του 1 λίτρου για συμπλήρωση, με λάδι που προδιαγράφει ο κατασκευαστής, όταν σας επισκέπτεται για σέρβις. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο να συμπληρω- θεί λάθος λάδι στα μεσοδιαστήματα που παρεμβάλλονται μεταξύ των προ- καθορισμένων χρόνων αλλαγής λαδιού.

OEM News
OEM Newsletter 14 - CZ · 845,54 KB
OEM Newsletter 14 - DE · 858,04 KB
OEM Newsletter 14 - EL · 949,67 KB
OEM Newsletter 14 - EN · 851,64 KB
OEM Newsletter 14 - FR · 866,61 KB
OEM Newsletter 14 - HU · 879,48 KB
OEM Newsletter 14 - IT · 851,81 KB
OEM Newsletter 14 - NL · 850,06 KB
OEM Newsletter 14 - PL · 593 KB
OEM Newsletter 14 - RO · 848,9 KB
OEM Newsletter 14 - SK · 869,04 KB
OEM Newsletter 14 - SR · 498,21 KB
OEM Newsletter 14 - SL · 869,85 KB
OEM Newsletter 14 - SV · 858,11 KB
OEM Newsletter 14 - UK · 859,35 KB

Νέα της MPM

κλειστό